Kort historik

Efter ett par intresseträffar bildades Lycksele Golfklubb den 25 maj 1989, och en interimsstyrelse tillsattes med Harry Häggström som ordförande. Kommunen hade då låtit en golfarkitekt, Rolf Collijn, göra en förstudie med ett par alternativa layoutförslag på ett golfbanebygge på i huvudsak kommunal mark i Fäboavanområdet. Från vissa håll bland kommunpolitikerna förordades en placering i Hedlunda och Bocksliden. Colijn menade att ett banbygge i Bocksliden skulle bli väldigt dyrt. I Hedlunda förfogade inte kommunen över någon mark, så där fordrades i så fall ett ganska kostsamt markförvärv. I Fäboavanförslaget behövdes bara en inlösen av ett par mindre torptomter på 6:ans och 7:ans hål. Under 1989 gjorde därför Collijn en projektering av det förslag vid Fäboavan som klubben förordade (= den nuvarande banan frånsett en liten förändring av hål 8 och en ny sträckning av hål 9). Banbygget lades ut på anbud, och under hösten skrevs avtal med Gräsetableringar AB, som lämnade det förmånligaste anbudet på ca 4,5 mkr. De hade då gjort några krympningar i anbudet för att hålla nere kostnaderna.

Golfklubben begärde och beviljades marklov för banbygget efter en hel del förhandlingar och kompromisser med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. En följd blev att 9:e hålet krävde en ny sträckning, vilket godkändes av Collijn per telefon. Klubben begärde sedan och beviljades av kommunen ett bidrag på 1 mkr samt den skog som behövde fällas för banbygget. Dessutom gick kommunen i borgen för en checkkredit à 4 mkr, vilket var nödvändigt för att erhålla den bankgaranti som entreprenören krävde för att kunna sätta igång.

Under 1990 genomfördes så banbygget under en ganska regnig sommar efter ett gigantiskt och ideellt risdragningsarbete av en liten medlemsskara. Harry Häggström och Jan Strindberg arbetade ganska tätt med entreprenörerna för att hela tiden anpassa byggnadsåtgärderna efter den framschaktade verkligheten, och Harry ritade ett nytt greenområde för hål 9 i telefonsamarbete med Rolf Collijn. I september var så hela banan insådd och klar, och under hösten och vintern förhandlade Lycksele Golfklubb och Bjurholms Golfklubb med golfpron Bernard Jones, vilket ledde till att han tog hand om instruktion och shopverksamhet vid de bägge klubbarna.

Banan växte så till sig under 1991 under greenkeepern Mikael Johanssons överinseende. Entreprenören togs in igen för att göra två förändringar. Vi var nämligen tvungna att flytta 8:ans green till dess nuvarande läge på grund av ett missförstånd om vilket strandskydd som gällde. Dessutom var en förlängning av rangen nödvändig. Bernard Jones och Simon Galliver arbetade med nybörjarkurser, och shopen var inhyst i en inlånad rastvagn. Våra första grönkortuppspel gjordes på Bjurholms GK, men mot slutet av säsongen kunde vi använda vår egen bana för provisoriskt spel med hjälp av nålfiltmattbitar som varje spelare hade med sig.

Under hösten påbörjas klubbhusbygget under överinseende av vår klubbhuskommittéordförande Kent-Roger Hörling. Hans förhandlingar med diverse intressenter ledde till att Kattisstugan uppförde vårt klubbhus av timmer. Dessutom raggade kommittén ett antal sponsorer som hjälpte till med övrig materiel till bygget.

Efter en dryg månads spel med obligatorisk peggning kunde så banan invigas och det nya klubbhuset tas i bruk lördagen den 11 juli 1992. Invigningsbandet klipptes av Rolf Collijn, banarkitekt, Ola Öqvist, Svenska Golfförbundet och Bert-Ove Bäckman, Lycksele kommun.